स्थायी समिती 

स्थायी समिती सदस्य 

पद

दूरध्वनी क्रमांक-निवास/कार्या.

भ्रमणध्वनी क्र.

श्री.सुरेश शिवाजी कुलकर्णी

सभापती

27634244

9930720909

श्री. अशोक अंकुश गावडे

सदस्य

-

9820079594

डॉ. जयाजी कृष्णा नाथ

सदस्य

9870220834

9821060034

श्री. देवीदास अनंतराव हांडेपाटील

सदस्य

-

 9323291936

श्रीम. मनिषा शशिकांत भोईर

सदस्य

27632873

9820041951

श्री. नविन मोरेश्वर गवते

सदस्य

8097631413

7506739771

ॲड. भारती रविकांत पाटील

सदस्य

-

8097521800

श्रीम. दिव्या वैभव गायकवाड

सदस्य

9222966666

9664149999

श्री. शिवराम परशुराम पाटील सदस्य 27546908 9820301852

श्री. नामदेव रामा भगत

सदस्य

65142924

9321529234

श्री. व्दारकानाथ बाबू भोईर

सदस्य

65203312

9820003676

श्रीम. ऋचा रामचंद्र पाटील 

सदस्य

-

9967657164

श्रीम. दिपाली सुरेश संकपाळ

सदस्य

-

9004184555

श्री. रंगनाथ कारभारी औटी सदस्य - 9930784891

श्रीम. पुनम मिथुन पाटील

सदस्य

27571234

9819238888

श्री. सुनिल बाळाराम पाटील

सदस्य

27700510

9821138942