:: लोकअदालतीमध्ये मालमत्ता कर, उपकर व स्थानिक संस्था कर थकबाकीची 5.55 कोटी आणि पाणी देयक थकबाकीची 1.33 लाख अशी मोठया रक्कमेची वसूली | Navi Mumbai Municipal Corporation
facebook twitter Instagaram
Select theme :
facebook twitter Instagaramnavi mumbai
navi mumbai
 

Swachh bharath logoswachh navi mumbai
 
 
Web Information

Address
Ground Floor, Sector-15 A,
Palm Beach Junction, CBD Belapur,
Navi Mumbai,
Maharashtra-400614

info@nmmconline.com