Standing Committee Member

Designation

Tel. No.

Mobile No.

Shri. Navin Moreshwar Gawate

Chairman

27634244

9930720909

Shri. Ravindra Uddhav Ithape Member 27705060 9820555044
Dr. Jayaji Krushna Nath Member 9870220834 9821060034
Shri. Prakash Nanabhau More Member - 9323291936
Smt.Manisha Shashikant Bhoir Member 27632873 9820041951
Smt. Divya Vaibhav Gaikwad Member 9222966666 9664149999
Adv. Smt. Bharati Ravikant Patil Member - 8097521800
Smt. Saluja Sandip Sutar Member 9867768888 9594088880

Shri. Dnyaneshwar Narayan Sutar

Member

66999932

9820242142

Shri. Rangnath Karbhari Auti

Member

 9930784891

 7738356146

Shri. Bahadur Trilok Singh Bist Member  -  7400464748

Smt. Saroj Rohidas Patil 

Member

9920110222

9821015688

Smt. Meghali Madhukar Raut

Member

8767131395

9321301854

Shri. Chetan Prakash Naik Member - 9930784891

Smt. Poonam Mithun Patil

Member

27571234

9819238888

Shri. Sunil Balaram Patil

Member

27700510

9821138942